آزمایش توفیق آمیز چهار واکسن کرونا از جنس DNA در آمریکا روی نخستی سانان 

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، ایرنا به نقل از یونایتدپرس نوشت: محققان تو اولین تحقیقات خویشتن با آزمایش روی میمون های ماکاک رزوس نشان دادند که نمونه اولیه ریه واکسن مصنوع شده به خشکی امدن مبنای دی ان ایموجب تولید پادتن هایی می شود که موجب از بین عدول کردن ویروس کرونا و مراقبت از افراد در برابر آن می شود. 

محققان حکم تولید این معیار ها را از اواسط ماه ژانویه که ژنوم ویروس کرونا توسط چینی ها منتشر شد، آغاز کردند. این واکسن ها بوسیله اسلوب ای مدل سازی شده اند که جهیز حمایت بدن را بخاطر تشخیص و واکنش سریع تو برابر ویروس کرونا آموزش می دهند.

در این تحقیقات، ۲۵ میمون ماکاک رزوس با استفاده از واکسن ها ایمن سازی شدند و ۱۰ میمون نیز بوسیله نشانی گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفتند. فرخنده های واکسینه شده پادتن هایی را تولید کردند که موجب نابودی ویروس شد. 

سه هفته پس از واکسینه شدن، کامل ۳۵ سبع درون معرض آلودگی ویروسی فراغت گرفتند. در آزمایش های مربوط باینده مشخص شد استاندارد ویروس های موجود در بدن خجسته های واکسینه شده درون مقایسه با دسته کنترل بیش کم است. داخل بررسی های اجرا گرفته، در بدن ۸ مبارک هیچ ویروسی خبر نشد و در بدن سایرین مقادیر اندکی ویروس بود داشت. علاوه بر این مشخص شد بین میزان پادتن تولیدشده در بدن جانور و تعداد ویروس های موجود درون بدن آن رابطه معکوسی وجود دارد.

در دومین مطالعه، محققان مدال دادند میمون های بهبودیافته از بیماری کوویدـ۱۹ نوعی امان غریزی در برابر آلودگی مجدد بوسیله ویروس به دست می آورند. معمولا آلودگی به ویروس های متنوع جهت تولید پادتن های مختلف و ایجاد امن طبیعی درون بدن می شود، ولی این وضعیت در مورد کامل ویروس ها صادق حلق. اکنون محققان نشان دادند امنیت غریزی در مورد ویروس کرونا نیز ایجاد می شود.

به گفته محققان، بخاطر شناسایی مناسب ترین پلتفرم واکسن کوویدـ۱۹ بخاطر انسان ها و همچنین تعیین مدت پایداری ایمنی طبیعی بدن در طبق ویروس عمل تحقیقات بیشتر ضروری است.