قدمگاه عاشقان

از اول ماه صفر تاکنون متجاوز از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از مرز مهران عبور کرده اند. آمارها نشان می دهد بسیار از ۶۰ درصد کل ترددها در مرزهای چهارگانه، برای در رو و ادخال به کشور، از مرز مهران ارتکاب شده است. تردد درون مرز مهران روان نمدار از روزهای قبل و […]

روزهای تلخ «قند بیستون»

به گزارش همشهری، کارخانه قند بیستون ۴۸ سال قبل در شهر تاریخی بیستون داخل ۳۰ کیلومتری شرق شهر کرمانشاه ساخته شد و چندی است بوسیله دلیل مشکلات مالی و فرسودگی شیار تولید، قند تولید نمی کند و عزب علیه تولیدی آن شکر است. بخشی از نیروهای این واحد تولیدی به دلیل مشکلات تعدیل شده اند […]

آینده سر مدار برای مخاطبین طفل و نوجوان تو سینما

فرهنگ پذیری عبارت است از :سیلان انتقال اندیشهها، هنجارها، باورها، معیارها و نمونههای رفتاری موجود در جامعه، رسانه، خانواده، نهاد تعلیم و هدایت و … در این میان کودکان و نوجوانان به گونه ای گسترده مادون تاثیرات رسانه ای از یکسره سینما هستند. همواره این پرسیدن مطرح است که : سینما ادب سازی می کند […]

وعده دوباره وزیر صنعت بخاطر کاهش ارزش خودرو | خودرو مفت پر حرارت می شود

فارس نوشت: رضا رحمانی در پاسخ به این پرسش که برگزاری میز تخصصی تعمیق ساخت تو در صنعتی خودرو و تویی سازی قطعات چه اثر ملموسی بخاطر آدم از نظر قیمت خودرو به همراه خواهد داشت؟ بدون اخبار برنامه زمان بندی برای کاهش نرخ خودرو اظهار داشت: یکی از آثار این مسئله، کاهش ارزش خودرو است. […]